ข่าวสารผลิตภัณฑ์ (Product News)

Case IH อัพเกรด Austoft ซีรีส์ 8000 ด้วยรุ่นใหม่อีก 2 รุ่น

09 ม.ค. 2562

การเปิดตัว Austoft รุ่น 8010 และ 8810 เป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่สาคัญสาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Case IH เพื่อนาเสนออุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่ครอบคลุมและตอบสนองการเกษตรกรรมเกี่ยวกับอ้อยทุกประเภทด้วยรถเกี่ยวนวดรุ่นใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ 28 รายการและการปรับปรุงที่ผ่านการทดสอบภาคสนามมาแล้วมากกว่า 18,000 ชั่วโมง

Case IH ใช้ความเชี่ยวชาญกว่า 75 ปีในด้านอุปกรณ์เก็บเกี่ยวอ้อยและชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับสาหรับการนาความสาเร็จมาสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วโลก เพิ่มความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ด้วยการอัพเกรดซีรีส์ Austoft ล่าสุดด้วยรุ่นใหม่อีก 2 รุ่นคือรุ่น 8010 รถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบแถวเดียวและรุ่น 8810 รถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบหลายแถว

รถเกี่ยวนวด Austoft รุ่นใหม่รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของรุ่นก่อนหน้าและเทคโนโลยีขั้นสูงสุดมานาเสนอให้กับการเก็บเกี่ยวอ้อย เพื่อสร้างสรรค์เครื่องจักรที่ให้การทางานที่ง่ายขึ้น ปรับปรุงคุณภาพของการเก็บเกี่ยว และเพิ่มอัตราผลผลิต

รถเก็บเกี่ยวอ้อย Austoft รุ่น 8010 และ 8810 มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่จานวนมากรวมถึงการปรับปรุงต่างๆ เปิดตัวสู่ตลาดในประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปีนี้หลังจากผ่านการทดสอบในพื้นที่ทางานจริงมากกว่า 18,000 ชั่วโมง รถเก็บเกี่ยวรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นมีพร้อมจาหน่ายทั่วโลกแล้ว

Michele Monzio, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวอ้อยของ Case IH ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ความเห็นว่า: “Austoft 8010 และ 8810 รุ่นใหม่เพิ่มความครอบคลุมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการนวัตกรรมใหม่ที่กาลังเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการเก็บเกี่ยวอ้อย เรามีความมั่นใจว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะพึงพอใจในสมรรถนะของเครื่องจักรรุ่นใหม่เหล่านี้ ซึ่งจะนาไปสู่ผลกาไรที่มากขึ้นให้กับเกษตรกรและผลผลิตของโรงน้าตาลที่เพิ่มขึ้นด้วย

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้แก่ ไฟทางานแบบ LED ตาแหน่งของห้องโดยสารที่ยกตัวเพื่อให้ทัศนวิสัยของคนขับที่ดีขึ้น ซึ่งไม่ได้เพิ่มความสูงโดยรวมของรถเก็บเกี่ยวแต่อย่างใด รวมถึงกระจกมองหลังใหม่ ที่พักเท้าและเบาะนั่งของคนขับเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของคนขับ

ฟีเจอร์และการปรับปรุงอื่นๆ ได้แก่:

  • ฟังก์ชัน ‘Auto Float’ (การลอยตัวอัตโนมัติ) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (การควบคุมชุดเกลียวแบ่งอ้อย) ฟังก์ชันนี้จะควบคุมกระบอกยกชุดเกลียวแบ่งอ้อยโดยอัตโนมัติ ให้ตาแหน่งปลายส่วนหน้าสัมผัสกับดินตลอดเวลา โดยที่ยังสามารถป้องกัน ‘การไถดิน’ ได้อีกด้วย ฟังก์ชันนี้จะป้องกันไม่ให้คนขับที่ไม่มีประสบการณ์ลดระดับชุดเกลียวแบ่งอ้อยลงลึกเกินไปโดยไม่ตั้งใจ ในขณะที่คนขับที่มีประสบการณ์จะมีเวลาเน้นที่การดูแลใส่ใจฟังก์ชันการเก็บเกี่ยวอื่นๆ ได้มากขึ้น การเปิดใช้งาน ฟังก์ชันนี้ถูกผสานเข้ากับการควบคุม Auto Tracker ด้วยเหตุนี้คนขับไม่จาเป็นต้องดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อใช้งานระบบ

  • ถังเชื้อเพลิงดีเซลขนาดใหญ่ขึ้น: ถังเชื้อเพลิงมีความจุเพิ่มขึ้นอีก 29 เปอร์เซ็นต์และตาแหน่งที่ปรับใหม่ภายในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มจานวนชั่วโมงการทางานในพื้นที่จริง ช่วยลดต้นทุนการบารุงรักษาและปรับปรุงความสามารถในการให้บริการ

  • กล้องวิดีโอทางาน 3 ตัว: ชุดกล้องเหล่านี้ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งไว้ที่ด้านข้างและส่วนด้านล่างของเครื่องจักร และสามารถตรวจสอบผ่าน AFS® Pro700 อย่างง่ายดายพร้อมหน้าจอแบบปรับได้ที่ให้การโต้ตอบและการเปลี่ยนมุมมองของภาพได้อย่างง่ายดาย

  • ซอฟต์แวร์การป้องกันเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงดีขึ้น: การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่เครื่องยนต์จะเกิดความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิระบบหล่อเย็นสูง และต่อไปนี้เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เพื่อช่วยระบุปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือการบารุงรักษาที่ไม่เพียงพอ

เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยระดับโลก

Austoft 8010 และ 8810 รุ่นใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Case IH Austoft ซีรีส์มีประวัติในการเป็นผู้นาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยของโลกมาอย่างยาวนาน สนับสนุนคุณภาพของอ้อยที่ยอดเยี่ยม และให้ตัวอย่างที่สะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในด้านโปรแกรม สมารถนะขั้นสูง รวมทั้งความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก

การเปิดตัวรุ่นใหม่เหล่านี้ทาให้ Case IH มีกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สาหรับการเก็บเกี่ยวที่ครอบคลุมทั้งหมดสาหรับการทาเกษตรกรรมเกี่ยวกับอ้อยที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สาหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยของ Case IH ได้แก่:

  • Austoft ซีรีส์ 4000 ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะสาหรับเจ้าของไร่ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ที่มีการลดระยะห่างของต้นพืช รถเก็บเกี่ยวรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสาหรับไร่อ้อยที่มีระยะห่างของต้นพืชลดลงที่ขนาด 1.0 และ 1.1 เมตร และสาหรับเกษตรการชาวไร่อ้อยที่ต้องการเริ่มนาอุปกรณ์รถเก็บเกี่ยวมาใช้งาน หรือสาหรับแปลงอ้อยขนาดใหญ่ที่ Austoft ซีรีส์ 4000 สามารถตอบสนองการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบแถวสั้นหรือดินที่ให้อัตราผลผลิตการเก็บเกี่ยวต่า  

  • Austoft ซีรีส์ 8000 สามารถเก็บเกี่ยวสูงสุดถึง 100 ตันต่อชั่วโมง อัตราผลผลิตและความสะอาดของแท่งอ้อยที่พวกเขาส่งมอบให้กับโรงน้าตาล ทาให้การผลิตน้าตาลคุณภาพสูงมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม สมรรถนะที่สูงและการสูญเสียอ้อยที่ลดลงอันเนื่องมาจากการรวมกันของปัจจัยต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง หัวตัดระดับชั้นนาของอุตสาหกรรม การออกแบบชุดมีดสับและตัวสกัดแยก และฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายที่ทาให้คนขับสามารถขับขี่รถเกี่ยวนวดได้อย่างง่ายดายขึ้นและแม่นยามากขึ้น

นอกจากนี้ Case IH ยังได้เสริมความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ด้วยการมอบการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสาหรับพนักงานปฏิบัติการและลูกค้ารวมถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคและฝ่ายบริการหลังการขายด้วย สาหรับธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ Case IH ยังมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพร้อมช่วยเหลือในการกาหนดรูปแบบแผนการนาอุปกรณ์ที่ปรับแต่งไปใช้งานตามความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาตัวแปรของสภาพอากาศ ประเภทดิน และสภาพภูมิประเทศ


ดาวน์โหลด PDF